Abstract Details

Soil Development and Plant Growth Under Saline Water Irrigated Shelterbelt Along Tarim Desert Highway.

Ying Zhao1, Congjuan Li2, Jiaqiang Lei2, Xinwen Xu2, Yongdong Wang2, Shengyu Li2 and Bing Cheng Si3, (1)Ludong University, University of Saskatchewan, YANTAI, shaanxi, CHINA, (2)Chinese Academy of Sciences, Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Urumqi, China, (3)Dept Soil Science, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, CANADA